XiaO

字母的国际拼写

XiaO / 2020-07-13


在许多语言中,字母的拼写是不同的并且相差很大。因此,在国际交流中,提供正确的拼写信息很重要。

在交流时,可以使用字母拼写的方式为使用不同语言的人提供正确的信息。例如 America 表示 “A”,Banana 表示 “B”,依此类推。

在国际无线电话中有多种字母拼写方式,其中使用最广泛的字母拼写方式是北约拼音字母,它也用于航空领域,例如飞行员与控制塔之间的通信。

Character International code Pronunciation Word suggestions
A Alpha AL FAH America
B Bravo BRAH VOH Banana
C Charlie CHAR LEE China
D Delta DELL TAH Dog
E Echo ECK OH Elephant
F Foxtrot FOKS TROT Flower
G Golf GOLF Golf
H Hotel HOH TELL Hotel
I India IN DEE AH India
J Juliet JEW LEE ETT Jamaica
K Kilo KEY LOH Kilo
L Lima LEE MAH London
M Mike MIKE Mars
N November NO VEM BER New York
O Oscar OSS CAH Orange
P Papa PAH PAH Prince
Q Quebec KEH BECK Queen
R Romeo ROW ME OH Radio
S Sierra SEE AIR RAH Sunday
T Tango TANG GO Tiger
U Uniform YOU NEE FORM USA
V Victor VIK TAH Venus
W Whiskey WISS KEY Water
X X-ray ECKS RAY X-ray
Y Yankee YANG KEY Yellow
Z Zulu ZOO LOO Zebra

另外,可使用 TableConvert Online 快速生成各种格式所使用的表格。