XiaO

国风・卫风・淇奥

佚名 / 2020-09-11


瞻彼淇奥1(yù), 绿竹猗猗2(yī)。有匪3君子,如切如磋4,如琢如磨5。瑟兮僩6(xiàn)兮,赫(hè)兮咺7(xuān)兮。有匪君子,终不可谖8(xuān)兮!

瞻彼淇奥,绿竹青青9。有匪君子,充耳琇(xiù)莹10,会(guì)弁(biàn)11如星。瑟兮僴兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮!

瞻彼淇奥,绿竹如箦12(zé)。有匪君子,如金如锡13,如圭(guī)如璧14。宽兮绰15(chuò)兮,猗重较16兮,善戏谑17兮,不为虐18兮!

君子之才能、品德与外貌。


 1. 淇,淇水河。奥,通“隩”,流水弯曲的地方。看那淇水弯弯的河岸。 ↩︎

 2. 猗,即“倚”,猗猗,茂密美丽的样子。绿竹一片挨着一片。 ↩︎

 3. 匪,同“斐”,有才华,有风度。风度翩翩的君子。 ↩︎

 4. 切,雕刻骨器。磋,雕刻象牙。切磋,引申为讨论钻研学问。 ↩︎

 5. 琢,雕刻玉器。磨,磨光;琢磨。引申为道德上的潜心修炼。 ↩︎

 6. 瑟,庄严之貌。僩,宽大也。神态庄严心胸宽广。 ↩︎

 7. 赫,光明貌;咺,盛大貌。为人光明磊落。 ↩︎

 8. 谖,忘忧草,引申为忘记。永远不会忘记。 ↩︎

 9. 青青,茂盛貌,显得十分幽静。 ↩︎

 10. 充耳,饰物,耳环。琇莹,美玉。耳际戴着晶莹剔透的美玉。 ↩︎

 11. 会弁guì biàn,鹿皮帽。如星,缀着宝石。帽上宝石金光闪闪。 ↩︎

 12. 箦,积也,意为“茂密”。 ↩︎

 13. 如青铜一样珍贵。 ↩︎

 14. 圭,上圆下方的玉器。璧,圆形的玉器。如圭璧一样纯洁。 ↩︎

 15. 绰,旷达。宽宏大量心胸开阔。 ↩︎

 16. 猗,倚。重较,车厢。倚靠车厢站着。 ↩︎

 17. 戏谑,开玩笑。善于开玩笑。 ↩︎

 18. 虐,粗暴,刻薄待人。行为举止有礼貌。 ↩︎