XiaO

拂尔

XiaO / 2021-09-30


留别于十一兄逖裴十三游塞垣 — 李白

太公渭川水,李斯上蔡门。
钓周猎秦安黎元,小鱼鵕兔何足言?
天张云卷有时节,吾徒莫叹羝触藩。
于公白首大梁野,使人怅望何可论?
即知朱亥为壮士,且愿束心秋毫里。
秦赵虎争血中原,当去抱关救公子。
裴生览千古,龙鸾炳天章。
悲吟雨雪动林木,放书辍剑思高堂。
劝尔一杯酒,拂尔裘上霜
尔为我楚舞,吾为尔楚歌。
且探虎穴向沙漠,鸣鞭走马凌黄河。
耻作易水别,临歧泪滂沱。

纨扇 — 梁辰鱼

zhāo lái liǎng jiá dié, fēn sù huā fáng yǔ.
朝来两蛱蝶,分宿花房雨。

wán shàn yì duō qíng, fú ěr shuāng fēi qù.
纨扇亦多情,拂尔双飞去